Książki polskojęzyczne

Profesor dr hab. Marian Głosek

Miecze średniowieczne z ziem Polskich, Łódź 1970, (Współautor A.Nadolski)             • Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, Wrocław 1973                      • Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa 1984                                              • Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, współautor, pod red.A.Nadolskiego, Łódż 1990                                                                                                                                • Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500, współautor, pod red. A.Nowakowskiego, Toruń 1998                                                                                                • Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa-Łódź 1996  Średniowieczne uzbrojenie plebejskie w świetle źródeł ikonograficznych i pisanych na ziemiach polskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica, 2004

………………………….

Profesor Andrzej Nadolski

Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, 1954
Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki, 1956
Polska broń. Biała broń, 1974
Broń i strój rycerstwa polskiego w Średniowieczu, 1979
Polska technika wojskowa do 1500 roku
Uzbrojenie w Polsce Średniowiecznej 1350-1450, 1990, redakcja i współautorstwo
Grunwald 1410, Bellona, 2006

………………………….

Lech Marek

Wczesnośredniowieczne miecze z Europy Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawcy, Studia Archeologiczne XXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego,Wrocław 2004 (monografia)

………………………….

Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza – A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło, Biblioteka Studiów Lednickich

Dodaj komentarz